Biomex DCP Extra Cleaner

Specyfikacja:

BIOMEX Cleaner Extra to alkaliczny środek czyszczący/odtłuszczający, jest to   zoptymalizowana mieszanina środków powierzchniowo czynnych.  Opracowany na podstawie  wysokowydajnych  emulgatorów i środków zwilżających, w silnym alkalicznym roztworze do czyszczenia i odtłuszczania na bazie wody. Skutecznie usuwa węgiel, tłuszcz, olej, osady organiczne, kwasy tłuszczowe i zanieczyszczenia mineralne.

BIOMEX Cleaner Extra jest skutecznym środkiem czyszczącym/odtłuszczającym do profesjonalnych i przemysłowych zastosowań. Może być stosowany do odtłuszczania części poprzez mycie ciśnieniowe, czyszczenie parowe, czyszczenie ultradźwiękowe lub po prostu po przez szczotkowanie lub natryskiwanie. Po czyszczeniu należy spłukiwać wodą lub wycierać. BIOMEX Cleaner Extra może powodować korozję aluminium i jego stopów;

Dane chemiczne i fizyczne

Temperatura topnienia:……..……..0 °C

Temperatura wrzenia/Zakres:…….100 -171 °C

pH:……………………………………13

Prężność par / 20 ° C:……………..2 332 Pa

Gęstość względna, 20 ° C:………..1.0716 kg/l

Wygląd / 20 ° C:………………. …….Płyn

Rozpuszczalność w wodzie ………100%

Zapach:………………………………charakterystyczny

Lepkość dynamiczna, 20°C:……….8 mPa.s

Lepkość kinematyczna, 40°C:……..8 mm²/s

Szybkość parowania (n-BuAc=1):….0.300

Lotne związki organiczne (VOC):….0.67 %

Lotne związki organiczne (VOC):….7.141 g/l

Aplikacja:

Może być stosowany ręcznie lub w urządzeniach wysokociśnieniowych. Nie nadaje się do czyszczenia lekkich powierzchni metalowych, np. aluminium. W zależności od stopnia zabrudzenia produkt można rozcieńczyć w stosunku 1:2 do 1: 100

Myjka wysokociśnieniowa:

■ Wlać koncentrat.

■ Ustaw dawkę i temperaturę na urządzeniu

■ Wyczyścić przedmiot zgodnie z instrukcją producenta myjki

■ Dobrze spłucz powierzchnię czystą wodą.

■ W zastosowaniach związanych z przetwarzaniem żywności dokładnie spłucz wodą pitną.

Jednostka natryskowa

■ Przygotuj roztwór z wody i Cleaner Extra.

■ Całkowicie zwilżyć powierzchnie mytą  produktem.

■ Pozostawić do namoczenia.

■ Czas namaczania  1-5 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.

■ Dobrze spłucz powierzchnię czystą wodą.

■ W zastosowaniach związanych z przetwarzaniem żywności dokładnie spłucz wodą pitną..

Uwaga:     

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008..

Niebezpieczeństwo Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić komfort oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Kontynuuj płukanie. Wypierz zanieczyszczone ubranie przed ponownym użyciem

Przykłady zastosowania:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress